Vad är Krisbered-skapsveckan?

Krisberedskapsveckan ska öka krismedvetenheten och krisberedskapen hos oss svenskar. Alltså se till att vi blir mer krismedvetna, få oss att förstå att allvarliga kriser och t o m krig kan komma. Syftet är att se till att vi svenskar blir så pass krismedvetna att vi börjar förbereda oss och rusta oss själva så att vi kan klara oss på egen hand när kris eller krig kommer.

Den årliga Krisberedskapsveckan startade 2017 för första gången. Det var regeringen som initierade Krisberedskapsveckan och gav ett uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att genomföra och organisera denna vecka årligen. 2020 blir 4:e året som den arrangeras.

Det är en vecka där kommuner, länsstyrelser, försvaret, frivilligorganisationer och olika myndigheter ska skapa olika aktiviteter som syftar till att öka krismedvetandet och krisberedskapen hos oss medborgare.

Det är främst kommunerna som kommer att organisera olika aktiviteter tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv. Det är frivilligt för kommunerna att delta. 2019 deltog 180 av landets 290 kommuner. MSB har sett att intresset för att delta i Krisberedskapsveckan har ökat de 3 åren den har arrangerats. Man räknar också med att intresset för att vara med från både kommuner och andra organisationer kommer att öka allteftersom.

Vad kommer att hända under Krisberedskapsveckan?

Temat för 2020 kommer att vara på Totalförsvaret. I Totalförsvaret ingår både militären (Försvarsmakten) och det civila försvaret. Civilförsvaret är allt det som ingår i viktiga samhällsfunktioner. Civilförsvaret ska värna civilbefolkningen; alltså du och jag.

Ett samhälle behöver fungerande transporter, sjukvård, kommunikationer; både transporter och vägar men även tele- och datakommunikation, livsmedelsförsörjning etc. Det innebär att i civilförsvaret ingår i princip allt som är viktigt för oss människor. Allt det som får vårt samhälle att fungera. I ett krisläge är det av största betydelse att de grundläggande samhällsfunktionerna fungerar, därför behöver vi ha beredskap för detta.

Under 2020 har man också ett fokus på hur kriskommunikationen fungerar. Alltså hur kommuner och myndigheter får ut information till oss medborgare och hur kommunikationen mellan olika myndigheter och andra aktörer fungerar.  Detta är något som är otroligt viktigt vid ett krisläge.

Totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020)

Att temat för 2020 är Totalförsvaret hänger ihop med den stora övning, TFÖ 2020, som sker under året. Det är naturligt att man kopplar ihop dessa aktiviteter för att få ut mesta.  

Nationella totalförsvarsdagar  

Det kommer att anordnas flera nationella totalförsvarsdagar i olika städer under året. Det största arrangemanget sker i Malmö den 16 maj. Det är MSB och Försvarsmakten som tillsammans anordnar denna dag i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad. Det blir traditionella prova-på aktiviteter, informationsaktiviteter där olika företrädare kommer att visa upp sig och berätta vad de sysslar med. Lite av en mässa eller festival med andra ord.

Man vill också visa Sveriges strategiska plats i Östersjön. Tittar man på kartan ser man att runt om oss har vi Tyskland och de forna östländerna. Sverige ligger utsatt till med flera närliggande länder som kan attackera oss.

Sveriges strategiska läge i Östersjön

Kommunerna

Det är ute i kommunerna som de flesta aktiviteter kommer att äga rum. Varje kommun bestämmer själv vad för slags olika aktiviteter man vill göra. Det är helt och hållet upp till varje enskild kommun eftersom deltagandet i Krisberedskapsveckan är frivilligt.

Aktiviteterna ute i kommunerna har främst bestått av:

  • föreläsningar om hur man förbereder sig för krislägen
  • utställningar med ”krislådor”
  • man stått i gallerior och dylika platser och informerat om krisberedskap

Det är främst den typen av aktiviteter som ägt rum. I regel är det någon enstaka aktivitet under veckan i respektive deltagande kommun. Men självklart varierar både antalet aktiviteter och vad de bestått av, mellan olika kommuner.

Kommunerna brukar samarbeta med olika frivilligorganisationer. I många fall har kommunen samarbetat med Frivilliga resursgruppen. Frivilliga resursgruppen, FRG, är en samling av olika frivillighetsorganisationer i en kommun. Det är respektive kommun som inrättar en sådan och det är helt frivilligt om kommunerna vill bilda en sådan eller ej.

Skolor

2019 riktade man sig speciellt till unga personer mellan 13–19 år. MSB har fram ett utbildningsmaterial som skickades till alla högstadieskolor. Materialet heter ”Krisberedskap – vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”

Utbildningsmaterialet kan användas av skolorna i sin undervisning. Materialet är fortfarande aktuellt och det är upp till varje kommun eller skola att besluta om och hur man vill använda det. Materialet passar inte bara för skolor utan andra kan också använda det, t ex olika föreningar eller frivilligorganisationer.

Varför ska vi ha en Krisberedskapsvecka?

Krisberedskapsveckan är en del i det större arbetet med att återupprätta en försvarsberedskap hos hela befolkningen eftersom regeringen har bedömt att hoten mot Sverige har ökat.

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats eftersom vi har olika internationella kriser och även nationella orsaker som påverkar säkerheten. Terrorism, främmande makts (Ryssland) påverkansförsök samt klimatförändringar nämns som några orsaker till att vi måste höja beredskapen.

Försvaret har de senaste 30 åren bantats kraftigt. Rent generellt har kris- och krigsmedvetandet varit extremt lågt i Sverige under de senaste 50 åren.  

Den allmänna värnplikten lades vilande 2010.  Ett beslut som skedde nästan i lönndom. Beslutet röstades igenom utan någon egentlig allmän debatt. Jag tror att de flesta vanliga svenskar inte ens märkte av det. Eftersom det inte förekom någon egentlig debatt i media om beslutet blev det okänt för de flesta.

2017 aktiverades den allmänna värnplikten igen. Nu gäller den för både män och kvinnor. Det är dock bara ett fåtal av alla 18-åringar som blir kallade till mönstring. Före 2010 blev alla 18-åriga män kallade till mönstring. Blir man inte kallad kan man själv ansöka om att få göra det.

Försvarsberedskapen har de senaste 30 åren i princip varit obefintlig. Eftersom regeringen har bedömt att det säkerhetspolitiska läget blivit allvarligare och att klimatförändringar kan orsaka allvarliga naturkatastrofer med stora skador för civilsamhället har det beslutats om ökad kris- och krigsberedskap.  

Vid ett kris- eller krigsläge är utgångspunkten att vi ska klara oss själva. Fram till 2017 var rekommendationerna 3 dygn, nu gäller minst 7 dygn, alltså en vecka.

Vad är säkerhetspolitik?

Säkerhetspolitik är allt det som påverkar ett lands säkerhet. Man kan säga att säkerhetspolitik är att se till att skydda såväl staten som individen; medborgaren.

Det handlar för Sveriges del om alltifrån ekonomiska kriser, epidemier, pandemier, internationell organiserad brottslighet, terrorism från olika extremistgrupper till direkta hot om väpnade angrepp eller krig. Att ha en bra och fungerande säkerhetspolitik är därför oerhört viktigt och ska aldrig underskattas.

 Var finns mer information?

MSB har övergripande information och material om Krisberedskapsveckan. Länsstyrelsen har en samordnande roll i respektive län. Där kan du också få mer information. Sen kan du kolla med din kommun om man planerar att delta i Krisberedskapsveckan och i så fall vilka aktiviteter som planeras.

Några personliga tankar

För oss vanliga medborgare känns det abstrakt att få höra att det största hotet mot vår säkerhet är väpnade attacker från främmande makt (läs: Ryssland).

Detta är svårt att ta till sig när verkligheten i stora delar av Sverige präglas av en brottslighet och kriminalitet som drabbar gemene man på ett sätt det aldrig har gjort tidigare i modern tid. Jag tänker naturligtvis på alla våldsdåd som vi läser om dagligdags i alla medier. Bomber, skjutningar, rån av barn och gamla, knivskärningar, överfall, att personer som SÄPO anser som säkerhetsrisker släpps fria, grova våldtäkter etc., etc. Som ett exempel ligger Sverige på 2: a plats i världen efter Sydafrika, vad gäller anmälda våldtäkter. Sverige har 21 anmälda våldtäkter/dygn och Sydafrika toppar listan med 22 våldtäkter/dygn.

Även terrorattacker från extremistiska grupper är ju något som förekommer överallt i världen och som vi i Sverige också haft och som samtidigt är det hot som SÄPO hävdar är det största hotet mot Sverige.

Att det största hotet mot Sverige skulle vara främmande makts intresse och vilja att göra väpnade attacker känns så avlägset och främmande. Här behöver regeringen och myndigheterna komma med mer än luddiga uttalanden och kryptiska formuleringar. Det är viktigt att vi har en stark tilltro till trovärdigheten i regeringens och myndigheternas framställningar. Den tilltron undermineras med allmänna och luddiga formuleringar om främmande makts intresse för Sverige. Jag tror och tycker att det är rimligt att vi medborgare får information med mer substans. Det borde kunna gå utan att man röjer viktig säkerhetspolitisk information.

Något för myndigheterna att jobba med, med andra ord 😊 !

Men avslutningsvis så anser jag att det är mycket bra att krisberedskapen prioriteras och förstärks. Alla bör höja sin krisberedskap!

#KlaraKriser

Relaterade inlägg

Varför ska Totalförsvaret öva 2020?