Var finns bästa krisinformationen?

Den bästa informationen när det gäller allmänna kriser i samhället till exempel el, transporter, mat, vatten, terrorhot så finns några sajter som offentliga myndigheter äger och hanterar. De främsta sajterna är:

 • krisinformation.se
 • msb.se
 • dinsakerhet.se

Alla tre webbsidor ägs och drivs av Myndigheten för beredskap och säkerhet (MSB)

Krisinformation.se

”Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.”

Det är dock oklart vilka myndigheter som medverkar på sidan.

Webbplatsen syfte sägs vara att ge korrekt och verifierad information till allmänheten vid kris eller allvarlig händelse. Informationen sägs komma från såväl myndigheter som frivilligorganisationer och även privata aktörer. Krisinformation.se skriver att de publicerar endast information som är bekräftad av ansvarig myndighet.

Vem som står bakom informationen är inte mer specificerat än så, vilket gör att jag inte känner mig helt säker på att man kan lita på sajten vid kris eller krig. Detta kanske speciellt eftersom många myndighetspersoner pratar oerhört mycket om cyberpåverkan och cyberattacker. Det är centralt ur trovärdighetssynpunkt att avsändaren är tydlig. Det ska inte vara några frågetecken eller tveksamheter om vem som skriver anser jag. Detta även om webbplatsen ägs av MSB.

Slutsats – krisinformation.se

Bra struktur på sidan, lätt att hitta.

Svårt att hitta kontaktinformation. Gömt långt inne i sajten finns en email-adress gömd.  Inte heller finns det någon fungerande länk till MSB (januari 2020.)

Eftersom det inte finns någon kontaktinformation, inga namngivna personer och inte heller mer specifikt vilka myndigheter, organisationer eller privata aktörer som medverkar och skriver på sajten, så anser jag inte att man kan vara 100 % säker på att informationen är korrekt.

Informationen på sidan kan i princip vara skriven av vem som helst eftersom det är så otydligt om vem som är avsändare. 

I ett krigs- eller krisläge är det tveksamt om jag skulle jag lita på informationen på denna sajt just pga. av detta.

msb.se

Mycket information om vad myndigheten sysslar med. Överskådlig och tydlig, samt lätt att hitta på sajten.

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) har en, som jag anser, mycket, mycket bra webbsida. Den är överskådlig, tydlig och klar i sin struktur. Det är lätt att hitta olika typer av information. Sajten är fördömlig på många sätt.

Det märks att sajten balanserar mellan att ge information till allmänheten men även till andra organisationer och myndigheter. MSB gör detta på ett bra sätt. Det enda som jag kan ha synpunkter på är språkbruket. Språket på sajten är byråkratiskt och man behöver erfarenhet av språket: ”byråkratiska” för att kunna tyda vad som egentligen avses när det gäller viss information. Men min åsikt är att sajten är mycket bra om man snabbt vill ha bra och tydlig information om vad som pågår inom säkerhetsområdet i Sverige.

Jag skrev till myndigheten eftersom jag hade ett par frågor med anledning om det som ofta sägs, nämligen att det pratas om att hoten i ”Sveriges närområde” har ökat. Frågorna jag hade var:

 1. Vad menas med Sveriges närområde?
 2. Vad är det som gör att regeringen bedömer att säkerhetsläget har försämrats?

Jag fick ett mycket vänligt och uttömmande svar från en avdelningschef vid myndigheten. Det tog visserligen drygt två veckor att få svar på dessa enkla frågor men jag är ändå nöjd med både svaret och myndighetens (personens) hanterande.

Slutsats – msb.se

Tydlig, klar och överskådlig webbsida. Skriven på ett formellt myndighetsspråk.

Det är påtagligt att man vänder sig till andra myndigheter och offentliga organisationer.

Till varje artikel finns en knapp där man kan kontakta sidansvarig. Vilket är bra. Dock finns inga namn på personer angivna, vilket inte känns bra.

Sajten tillhandahåller information till andra myndigheter, organisationer, kommuner och regioner. Det kan förklara den formella och oklara tonen. Att sajten inte direkt riktar sig till allmänheten märks tydligt. Men min slutsats och åsikt är att sajten är mycket bra och förmedlar konkret och tydlig information.

dinsakerhet.se

Om risker och säkerhet för dig som privatperson.

Koncentrerat sig på hur du säkrar dig inom tre kategorier: hemma, fritiden och krig och kris.

Den här sidan är väldigt bra på så sätt att den ger konkret information på ett lättillgängligt sätt. Här får du konkret information om hur du ska hantera kriser inom tre områden:

 • Hemmet
 • Fritiden
 • Kris och krig

En mycket tydlig sida med informativa filmer och väldigt bra information. De skriver om många olika saker som rör privatpersoner. Alltifrån hur man klarar att hantera vinterväglag och stormar till hemberedskap.

Speciellt filmerna om hemberedskap är väldigt bra. Tydliga filmer om hur man kan förbereda sig för elavbrott, vad man behöver ha hemma i matväg för att klara en kris, hur man kan lösa vattenförsörjningen etc.

Slutsats – dinsakerhet.se

Tydlig och ren sida med värdefull information.

Dessutom mycket bra och informativa filmer om hur man ska hantera olika krissituationer.

Mindre bra är att det bara finns en anonymiserad email till redaktionen. Vilka som redaktionen består av är okänt, vilket inte känns bra.

MSB äger sajten och de skriver mycket om vikten av källkritik. Därför känns det ytterst märkligt att det är i princip omöjligt att veta vem som skriver på sidan. Men informationen upplever jag som saklig och relevant.

Krisinformation från kommuner och länsstyrelser

Kommuner och länsstyrelserna har också krisinformation. Innehållet och kvaliteten skiljer sig mellan olika kommuner och länsstyrelser.

Kommunernas roll vid kriser

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisnämnd. Det ser självklart lite olika ut i varje kommun hur nämnden är uppbyggd, vilka som ingår i den och vilka uppgifter nämnden har.

Men även många kommuner har information på sina hemsidor är min erfarenhet att det är oerhört svårt och besvärligt att navigera sig fram till relevant information på kommunernas hemsidor. 

Det innebär att kommunernas hemsidor kanske inte är den bäst källan om du söker efter krisinformation.

Länsstyrelsernas roll vid kriser? Vilken roll har dom?

Länsstyrelserna är statens förlängda arm ute i landet. Det är också länsstyrelsernas ansvar att samordna insatserna som sker inom länets kommuner, andra myndigheter och andra aktörer. Vad som menas med andra aktörer får man gissa sig till eftersom det inte framgår. Jag antar att man menar frivilligorganisationer som t ex Röda korset och hemvärnet, elleverantörer, andra statliga myndigheter som finns i länen; polisen, trafikverket.

Länsstyrelsernas ansvar är att samordna, de har inte någon övergripande ansvarsroll, alltså de är inte överordnade kommunerna. Den enda funktionen i kommunerna som kan tas över av länsstyrelserna är räddningstjänsten i speciella fall. Det dock oklart vilka dessa speciella fall är.

Andra informationskällor; radio, telefon, sociala medier

Sveriges radios beredskapskanal är P4. Det är P4 som är den kanal som du ska hålla koll på och lyssna på för att få information.

Om du ringer 113 113 får du information och svar på frågor om kriser och samhällsstörningar.

Krisinformation.se hänvisar också till sociala medier som Twitter och Facebook som en källa där du kan få information om vad som pågår vid ett krisläge. Själv känner jag mig tveksam till om jag skulle lita på Twitter eller Facebook. Speciellt som många olika myndigheter hävdar att olika cyberattacker är ett reellt hot. Myndigheterna poängterar också vikten av källkritik vilket är ytterligare en anledning till försiktighet när det gäller informationens relevans och trovärdighet på sociala medier. Hur kan man vara säker på att sidan inte är hackad?

Vad menas med kris – vad räknas som kris?

Med kris menar MSB något som drabbar stora delar av samhället. Det kan vara sådant som får stora negativa följder för människor eller att samhället inte fungerar på det sätt vi är vana vid att det gör. Om vi får ett längre och större elavbrott, när kollektiva transporter som bussar, tåg och flyg inte fungerar eller om sjukvården inte fungerar innebär det naturligtvis ett krisläge.

På myndighetsspråk – byråkratiska – är ”extraordinär händelse” detsamma som kris. Här nere ser du exempel på vad MSB anser vara kris, dvs extraordinär händelse:

 • Stormen Gudrun 2005 med långvariga strömavbrott
 • Tsunamin i Sydostasien 2004
 • Den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

MSB säger att du ska söka efter trovärdiga källor och använda dig av källkritik

Hur söker man efter trovärdiga källor och hur gör man en ordentlig källkritik? Vanligt sunt förnuft säger att först och främst bör man ju veta VEM som kommer med informationen? Alltså, vem är avsändare? MSB skriver att man kan kolla efter bekräftad samhällsinformation på kommunernas hemsidor.

De senaste åren har frågan om cyberattacker kommit upp i större utsträckning än tidigare. Många myndighetspersoner, politiker och regeringsföreträdare pratar allt oftare om detta som ett påtagligt hot.

Detta gör att jag anser att man verkligen bör ta allt som myndigheterna säger med en nypa salt, kanske t o m två nypor.

Vid senaste konferensen ”Folk och försvar” i Sälen 2020 pratade såväl Peter Hultqvist, (S) försvarsminister som MBS:s generaldirektör Dan Eliasson om cyberattacker och digitala angrepp som en stor hotkälla. Även inrikesminister Mikael Danberg sa:

Vi blir angripna av cybersystemet, man angriper kritisk infrastruktur, det finns påverkanskampanjer mot Sverige. Så det är en mer smygande påverkan som egentligen pågår var och varannan vecka. Det är en ny, breddad hotbild som Sverige måste ha en starkare beredskap för att hantera.” 

För mig kommer frågan: Hur kan vi vanliga medborgare i Sverige vara säkra på att offentliga myndigheters webbsidor och digitala information inte är hackade av Ryssland eller de andra aktörer som enligt myndigheterna utgör reella hot mot Sveriges säkerhet? Hur kan vi medborgare vara säkra på att det inte är aktivister av olika dignitet som infiltrerat myndigheter och som i den rollen försöker påverka?

Kan vi vanliga medborgare verkligen vara säkra på att Ryssland är ett stort hot? Jag läser, hör och ser att Ryssland målas ut som ett stort hot av många politiker och myndighetspersoner.

Personligen har jag svårt att ta till mig den informationen. Kanske beror den svårigheten på att jag och många i min generation har hört ”ryssen kommer” alldeles för många gånger för att ta det på allvar. Jag har också svårt att se vad Ryssland skulle vinna på att angripa Sverige.

Här är ett område som det offentliga säkerhetssverige bör utveckla och förbättra för att minska osäkerheten hos oss medborgare och för öka sin egen trovärdighet om vad vi kan räkna som är sann eller falsk information.

Vill myndigheterna vara trovärdiga i detta bör man komma med andra och tydligare orsaker än oklara och suddiga uttalanden från diverse myndighetspersoner med oklar agenda om att anledningen är att Ryssland har annekterat Krim och visat aggressioner mot Ukraina. Det är i alla fall min bestämda uppfattning.

På webbplatsen krisinformation.se som MSB äger och förvaltar anser jag att MSB bör lägga ner mer kraft på att tydliggöra källorna. Den tiden är över när alla godtog information som trovärdig bara därför att den kom från en myndighet.

En grundläggande krisinformation får du i broschyren Om krisen eller kriget kommer. Den kan du ladda ner här:

Relaterad information

Varför ska totalförsvaret öva 2020